Orgány združenia

Správna rada

Podľa zákona č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách“), najvyšším orgánom nadácie je správna rada. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.

Martin Fedor – predseda správnej rady
Silvia Balková – člen správnej rady
Lenka Hudecová – člen správnej rady